KHÓA HỌC NGẮN: Chiến lược định giá sản phẩm

Semita Admin · 25/10/2020

Mục đích của khóa học ngắn này là giúp bạn hiểu những cân nhắc khi thiết lập giá cho một sản phẩm. Việc xác định giá sản phẩm là trách nhiệm của bộ phận quản lý sản phẩm, nhưng nhiều bộ phận trong công ty bạn sẽ muốn tham gia trong quá trình này, đặc biệt là bộ phận Tiếp thị & Bán hàng, và bộ phận Tài chính.

Định giá là một hình thức định vị sản phẩm bằng số tiền. Chiến lược và cách thức định giá của sản phẩm sẽ xác định:

  • Ai sẽ mua sản phẩm của bạn
  • Đối thủ cạnh tranh nào bạn sẽ gặp
  • Làm thế nào, hoặc nếu, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra
  • Cách khách hàng cảm nhận về khả năng và chất lượng sản phẩm của bạn

About Instructor

+3 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons