Xây dựng quy trình làm việc tinh gọn trên một trang giấy

990.000,0

Mô tả

Khóa học trình bầy các khái niệm cơ bản về việc xây dựng và triển khai các quy trình hoạt động bài bản, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. Điểm đặc biệt ở đây là kỹ thuật mô tả quy trình trên một trang giấy, dễ hiểu, dễ thực thi, mang lại hiệu quả rất cao cho doanh nghiệp.