Back to Course

Đánh Giá Kỹ Năng Bán Hàng Tư Vấn

0% Complete
0/0 Steps
Quiz 1 of 0

Đánh Giá Kỹ Năng Bán Hàng Tư Vấn

Semita Admin 29/09/2023

Bài đánh giá khuynh hướng bán hàng này được thiết kế để phỏng vấn bạn và cũng để giúp bạn hiểu hơn về chính mình.

Bài đánh giá này sẽ giúp nhà tuyển dụng xem xét bạn liệu có phù hợp với nghề bán hàng hay không? Đồng thời cũng là để giúp bạn nhận ra những gì bạn giỏi, những gì bạn chưa giỏi, và cách bạn có thể cải thiện chúng.

Kết quả đánh giá cũng là để giúp bạn và người sử dụng lao động đặt mục tiêu cho sự phát triển liên tục của bạn với tư cách là một chuyên gia bán hàng, đồng thời giúp bạn nhận ra cách tất cả các bộ phận bán hàng làm việc với với nhau trong một hệ thống phức tạp.